پاورپوینت ماهواره و عوارض ناشی از پرتو های ماهواره

۳۷۰۰ تومان